Türkçe | English

Ana Sayfa | DMİ Web Sitesi

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 2. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
ICEED - 10

Raporlar

RAPOR

Ekonomik İşbirliği Ülkeleri 2. Meteoroloji Genel Müdürleri Toplantısı
(Antalya, Ekim 18-19, 2010)

1. Ekonomik İşbirliği Ülkeleri 2. Meteoroloji/Hidrometeoroloji Genel Müdürleri Toplantısı 18-19 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Toplantı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

2. Toplantıya Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji/Hidrometeoroloji servislerinin Genel Müdür/Üst Düzey görevlileri katılmıştır. EİT Sekreterya sı ve UNDP temsilcisi de toplantıya iştirak etmişlerdir. Katılımcı listesi EK-1’de verilmektedir.

Gündem Maddesi 1
Toplantının açılışı

3. Toplantı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Bay Mehmet Cağlar tarafından açıldı. Kendisi hava ve iklimle ilişkili afetlere yönelik bir konuşma yaptı. EİT sekreteryası da bir açılış konuşması yaptı. Her iki konuşma metni de Sekreterya tarafından EK-2 olarak hazırlanacaktır.

Gündem Maddesi 2
Başkanın seçimi

5. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Bay Mehmet Cağlar toplantının başkanı olarak seçilmiştir.

Gündem Maddesi 3
Ajandanın kabulü

6. Toplantı katılımcıları ajandayı değişiklik yapmadan kabul etmişlerdir. Ajanda EK-3 olarak verilmiştir.

Gündem Maddesi 4
Taslak Komitesinin seçimi

7. Taslak Toplantı Raporunun oluşturulması için katılımcılar istekli ülkelerden (Türkiye’den Fatih KAYA, İran İslam Cumhuriyeti’nden Abolghassem TAHMASBI) ve EİT Sekreter yasından Hasan ŞAHİN’den oluşan bir Taslak Komite oluşturmuştur.

Gündem Maddesi 5
Üye ülkelerin delegeleri/temsilcilerinin başkanları tarafından yapılan sunum ve konuşmalar

8. Üye ülkelerin delegeleri/temsilcilerinin başkanları sunumlarını ve konuşmalarını yapmışlardır. Mümkün olan konuşma ve sunular Sekreterya tarafından EK-4 olarak hazırlanacaktır.

Gündem Maddesi 6
Mashad’da bulunan EİT Doğal Afetlere Karşı Risk Yönetimi Bölgesel Merkezi (ECO RCRM) Başkanı tarafından merkezin faaliyetlerine yönelik Rapor.

9.Mashad’da bulunan EİT Doğal Afetlere Karşı Risk Yönetimi Bölgesel Merkezi Başkanı aktivitelerine yönelik raporunu sundu. Bu rapor Sekreterya tarafından EK-5 olarak sunulacaktır.

10. Delegeler ECO RCRM tarafından gerçekleştirilen eylemleri takdirle karşılarken bunların bölgesel strateji çerçevesinde ve üye ülkelerle işbirliği içinde ve UNDP ve diğer uluslararası organizasyonların teknik desteği ile devam etmesini istedi.

Bölgesel strateji oluşturulmasına yönelik olarak üye devletler devam eden WMO UNDP projelerinden yararlanacaktır. MDG F (İklim değişikliğine uyum için Türkiye’nin kapasitesini geliştirme), DRR-SEE (Güney-Doğu Avrupa Afet Riski Azaltma Bölgesel Programı)

11. Delegeler ECO RCRM faaliyetleri arasında eklenmesi için UNDP temsilcisi tarafından ileri sürülen aşağıdaki önerileri takdirle karşıladı:

 • Merkezin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için kaynak seferberliği mekanizmaları geliştirmek ve tanımlamak;
 • Uluslar arası kuruluşlarda veya üye devletlerde devam eden mevcut eğitim programları için ortaklıklar oluşturulması;
 • Eğitim ve uzman kapasitesini harmonize ederek ve güncelleyerek üye ülkelerin ihtiyaç ve kapasitelerini değerlendirmek için periyodik kıyaslama egzersizleri yapmak;
 • Merkezin faaliyetleri ve çalışma planının etkisini izlemek için kılavuzlar / göstergeler ve hedefleri raporlama;
 • Merkezin faaliyetlerinin hızlı / etkin iletişimi sağlamak için merkezin iletişim stratejisinin geliştirilmesi (örnek; yayınlar/ web sayfası/bilgi sayfası v.b);
 • Potansiyel değişim programlarının tanımlanması;

Gündem maddesi 7
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ECO-RCRM taslak Statüsünün kesinleşmesi /değerlendirilmesi

12. Toplantıda 2008 yılı Aralık ayında çalışma grubu tarafından hazırlanan ECO RCRM taslak tüzüğünün kabulü; statüsü'nün mali ve kurumsal hükümler ile ilgili üye ülkelerin görüşleri alındıktan sonra sonuçlandırılması kararlaştırıldı. Üye devletlerden bu amaçla ulusal odak noktaları tayin etmeleri istendi.

13. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul'da 2010 yılının Aralık ayında yapılacak olan 19. ECO Bakanlar Konseyi (COM) toplantısı sırasında ECO RCRM Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptını imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Gündem maddesi 8
Doğal Afetler Risk Yönetimi için EİT Bölgesel Merkezi'nin kurulması için Eylem / Planı Taslak Programının değerlendirilmesi

14. Toplantıda ECO RCRM’in 2 yılda bir belirli faaliyetler, sorumlu taraflar, zaman çizelgeleri ve gerekli kaynakları gösteren taslak bir çalışma programı hazırlamasına karar verildi. ECO RCRM değerlendirilmesi için üye devletlere 2010 yılı sonuna kadar, taslak bir çalışma programı sunacaktır. RCRM çalışma programını hazırlarken UNDP ve diğer uluslararası örgütlerden teknik yardım alabilir. Taslak Çalışma Programı Ekonomik İşbirliği Ülkeleri 3. Meteoroloji Genel Müdürleri Toplantısında onaylanacaktır.

Gündem maddesi 9
Bir sonraki toplantının yeri ve tarihi

15. Delegeler EİT 3. Meteoroloji Genel Müdürleri Toplantısının Ekim 2011’de Azerbaycan’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Gündem maddesi 10
Diğer işler

16. Delegeler Türk heyeti tarafından ileri sürülen aşağıdaki önerilerden geliştirme projeleri üzerinde çalışmak için ulusal odak noktalarından oluşan bir çalışma grubu kurdu. Çalışma grubu çalışmalarını başlatmak için iki ay içinde toplanacaktır.

 • Ani seller için erken uyarı sistemi geliştirilmesi
 • Toz taşınım modelinde işbirliği geliştirilmesi
 • Erken uyarıda radar ürünlerinin kullanımı
 • İklim değişikliği ve değişebilirliği için ortak çalıştaylar organize etmek
 • Üye ülkeler tarafından eğitimler organize etmek

17. Toplantı katılımcıları DMİ’nin akredite bir kalibrasyon merkezi olduğu konusunda Türk Delegasyonu tarafından bilgilendirildi. DMİ Kalibrasyon Merkezi TS EN ISO / IEC standartlarına uygun olarak Nisan 2010 tarihinden bugüne akredite bir kuruluş olarak çalışmaktadır ve aşağıdaki meteorolojik sensörleri kalibre etmektedir. Sıcaklık, Nem, Basınç, rüzgar hızı, güneş radyasyonu, yağış miktar ve şiddeti. Yukarıdaki bilgiler ışığında DMİ Kalibrasyon merkezi EİT Kalibrasyon merkezi olarak çalışabilir ve üye ülkelere eğitim kolaylıkları sağlayabilir.

18. DMİ aşağıdaki alanlarda üye ülkelere teknik yardım sağlayacaktır.

a. DMİ MSS sistemi yoluyla GTS’e erişim

DMİ güçlü uluslar arası iletişim sistemine sahiptir. DMİ WMO WIS sisteminin Veri İletişimi ve üretimi Merkezi (DCPC) olmayı planlamaktadır. DMİ MSS sistemi yoluyla GTS’e erişim ve TAC ‘dan TDCF’ye geçiş konusunda yardımcı olmayı zevkle kabul eder.

b. Bölgesel iklim Merkezi

DMİ WMO RA VI RCC Ağı olarak iklim görüntüleme ve mevsimlik tahmin ürünleri sunmaktadır ve bu deneyimini EİT ülkelerini kapsayacak şekilde genişletebilir.

c. Meteorolojide Kalite Yönetimi

DMİ 2008’de TSE-ISO 9001:2008 Kalite Sertifikası ile ödüllendirilmiştir ve bu deneyimini EİT ülkelerinin QM Sertifikası almaları için paylaşabilir.

d. Artırılmış EUMETSAT kapsamı

Türkiye 1984’den beri EUMETSAT’ın üyesidir. Türkiye’nin önerisi ile Meteosat-7 uydusu 57º E ‘ye kaydırılarak EİT ülkelerini kapsayacak hale gelmiştir. Türkiye üye ülkelere uydu yer alcı sistemlerin kurulmasında yardımcı olabilir.

19. DMİ üye ülkelerin isteği üzerine METCAP (Meteorolojik iletişim ve uygulama yazılımı) ve KARDELEN (Meteorolojik iletişim ve Veri toplama yazılımı) konularında teknik destek sağlayabilir.

20.Delegeler erken uyarı ve iklim değişikliği konusunda ulusal ve bölgesel stratejiler geliştirmek için UNDP ve diğer ilgili uzman uluslararası kuruluşların teknik yardımı konusunda UNDP tarafından yapılan önerileri kabul etti.

21.Toplantıda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından koordinasyon ve yukarıda zikredilen işlerin takibi için EİT Meteoroloji Genel Müdürleri web sitesi oluşturularak linkinin EİT web sitesi altına yerleştirilmesine karar verilmiştir.

22. Bir sonraki EİT Meteoroloji Organizasyonları Toplantısına kadar Yukarıdaki karar ve aktivitelerin takibi için ev sahibi ülke Meteoroloji Servisinin koordinatör olarak çalışmasını kabul etti.

Gündem maddesi 11
Raporun Kabulü

22. Delegeler Raporu kabul etmiştir

Gündem maddesi 12
Teşekkürler

23. Delegeler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, özellikle DMİ’ye sıcak misafirperverlikleri ve mükemmel organizasyon için teşekkür ettiler.

 
 

Ana Sayfa

©DMİ, DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2010-2024

Tel:+90 312 359 75 45 Faks:+90 312 359 34 30